Dr. Viacheslav Emelyanov

Institut für Theoretische Physik
Arbeitsgruppe: Klinkhamer
Raum: 12-16
Telefon: +49 (0)721 608 42082
E-Mail: viacheslav.emelyanov@kit.edu